Stefnur Ölgerðarinnar

Auglýsingastefna gagnvart börnum

Hafa skal sérstaka aðgát þegar um er að ræða auglýsingar eða annað markaðsstarf sem höfða á sérstaklega til barna.

 • Ekki skal gera eða birta auglýsingar sem höfða eiga sérstaklega til barna yngri en tólf ára, þar sem börn undir þeim aldri hafa ekki þroska til að meta skilaboð auglýsinga.
 • Ekki skal nota það traust sem börn bera til foreldra, kennara og þjálfara til að koma skilaboðum á framfæri í markaðsefni.
 • Skilaboðin í markaðsefni skulu ekki grafa undan áhrifavaldi foreldra og ekki skal hvetja börn með beinum hætti til að fá foreldra sína til að kaupa ákveðnar vörur.
 • Ekki skal birta auglýsingar sem höfða eiga sérstaklega til barna á þeim tíma sem ætla má að börn séu ein þegar þau skoða/horfa á viðkomandi auglýsingu, t.d. með barnaefni snemma morguns.
 • Þess sé gætt að líklegast sé að markaðsefnið fari fyrst um hendur foreldra sem geta þá ákveðið hvort þeir afhenda börnum sínum það.
 • Ekki skal sýna börn við hættulegar aðstæður í kynningarefni.

Gæðastefna

Markmið

Að tryggja að starfsemi Ölgerðarinnar sé í samræmi við markmið og gildi fyrirtæksisins.

Ábyrgð

Gæða- og öryggisstjóri Ölgerðarinnar ber ábyrgð á að starfsmenn fyrirtækisins þekki stefnuna og framfylgi henni. 

Gæða- og öryggisstjóri ber ábyrgð á gæðamálum og matvælaöryggi hjá Ölgerðinni en í fjarveru hans leysir forstöðumaður R&Þ.

Framkvæmd

Gæðastjórnunarkerfi Ölgerðarinnar er vottað samkvæmt ISO 9001.

Gæði eru einn mikilvægasti hluti starfsemi okkar.  Hugsunin um gæði og matvælaöryggi á að vera samofin öllum okkar aðgerðum og erum við vottaður matvælaframleiðandi samkvæmt ISO 22000 staðlinum. Til að viðhalda og efla  þá gæðaímynd sem Ölgerðin hefur byggt upp verðum við að tryggja að:

 • Vörur okkar séu fyrsta flokks og gæðum ekki fórnað.
 • Vörumeðhöndlun sé í samræmi við bestu þekktar aðferðir á hverjum tíma.
 • Við leitumst við að tryggja að heildarupplifun viðskiptavina af samskiptum við okkur fari fram úr væntingum þeirra.
 • Að starfsemi okkar sé í samræmi við lög og reglugerðir og að við uppfyllum þær kröfur sem gerðar eru til okkar af viðskiptavinum og hagsmunaaðilum.
 • Að  alltaf sé leitað leiða til umbóta, því við lærum af mistökum og hugsum án takmarkana

Stefnur, gildi og gæðamarkmið fyrirtækisins eru yfirfarin að minnsta kosti árlega auk þess sem farið er yfir helstu úrbótaverkefni síðasta árs og niðurstöður þeirra. Yfirferðin fer fram á fundi gæðaráðs.

Forstjóri tryggir að yfirferðin fari fram. 

Jafnlaunastefna

Markmið stefnunnar er að koma í veg fyrir kynbundinn launamaun og að Ölgerðin sé eftirsóttur vinnustaður í huga beggja kynja.

Yfirstjórn Ölgerðarinnar ber ábyrgð á að skilgreina stefnu fyrirtækisins. Starfsmannastjóri ber ábyrgð á innleiðingu, umbótum og hlítingu á settum viðmiðum, sem og að tryggja að stjórnendur þekki stefnuna og uppfylli öll skilyrði.

Ölgerðin skuldbindur sig til þess að innleiða viðmið við ákvörðun launa sem tryggja að hver og einn fái greitt fyrir starf út frá verðmæti þess, óháð kyni.

Ráðningar, laun og önnur umbun byggir ekki á grundvelli kynferðis, kynþáttar, stjórnmálaskoðana eða öðrum ómálefnalegum þáttum.

Þegar nýr starfsmaður er ráðinn þá er við ákvörðun launa tekið mið af kröfum sem starfið gerir með tilliti til ábyrgðar, álags og sérhæfni og verklagsreglum um ákvörðun launa fylgt.

Til að mæla hlítingu er gerð launaúttekt á eins árs fresti, þá eru borin saman jafnverðmæt störf og athugað hvort mælist munur á launum eftir kyni. Einnig eru framkvæmdar innri úttektir. Árlega er farið yfir gildandi lög og reglulgerðir um jafnlaunamál og staðfest á fundi hlítni við lög.

Ölgerðin skuldbindur sig til að bregðast við frábrigðum og vinna þannig að viðhaldi jafnlaunakerfis með stöðugum umbótum og eftirliti.

Með því að framfylgja jafnlaunastefnu tryggir Ölgerðin að lögum og kröfum sé framfylgt.

Jafnlaunastefnan er líkt og aðrar stefnur Ölgerðarinnar rýnd og yfirfarin árlega.

Samfélagsábyrgð

Að tryggja að starfsmenn og stjórnendur Ölgerðarinnar séu meðvitaðir um þá samfélagsábyrgð sem Ölgerðin ber og að starfsemi fyrirtækisins endurspegli gildi og markmið þess

Forstjóri Ölgerðarinnar ber ábyrgð á viðhaldi og framkvæmd verklagsreglunnar. Öllum starfsmönnum sem koma að verkefninu ber skylda til að fylgja henni.

Ölgerðin leggur sig fram við að hafa jákvæð áhrif á umhverfi sitt, samfélag og samstarfsaðila með því að vinna að stöðugum endurbótum á rekstri, endurbótum á ferlum og vinnuvenjum sem hafa í för með sér einhverskonar áhrif á umhverfi, samfélag, markaðinn eða rekstur Ölgerðarinnar. 

Samfélagsverkefnum fyrirtækisins er skipt í fjóra flokka; umhverfi, samfélag, markaðurinn og fyrirtækið sjálft. 

Fylgst er með framgangi verkefna með mælingum þar sem við á  a.m.k einu sinni á ári.  Gefa skal út skýrslu um stöðu og árangur einu sinni ári og hafa aðgengilega á ytri vef fyrirtækisins.

Mannauðsstefna

Framtíðarsýn Ölgerðarinnar er að vera fyrsta val viðskiptavina og neytenda. Lykillinn að þeirri sýn felst í mannauði fyrirtækisins, þar sem jákvæðni, áreiðanleiki, hagkvæmni og framsækni eru höfð að leiðarljósi.

Mannauðsstefnan miðar að því að allar ákvarðanir sem teknar eru, og snúa að sambandi Ölgerðarinnar og starfsfólks þess, skapi forsendur til að framtíðarsýn fyrirtækisins verði að veruleika.

Markmið mannauðsstefnunnar er að stuðla að starfsánægju starfsfólks og að Ölgerðin hafi yfir að ráða hæfu, vel menntuðu og áhugasömu starfsfólki sem sameiginlega skapar metnaðarfullt og jákvætt vinnuumhverfi. 

Gott og ánægt starfsfólk er grunnurinn að vel reknu fyrirtæki. Starfsmenn Ölgerðarinnar eru því ein af helstu auðlindum fyrirtækisins og mannauðsstefnan felur í sér að vera stefnumarkandi og styðjandi við gildi Ölgerðarinnar og stuðla þannig að samkeppnishæfni fyrirtækisins.

Við leggjum áherslu á að starfsfólk Ölgerðarinnar lifi gildi fyrirtækisins og að skapa grundvöll til að svo megi verða. Það gerum við með öflugri mannauðsdeild sem stuðlar m.a. að:

•faglegum vinnubrögðum við ráðningar og móttöku nýliða
•því að leggja áherslu á fræðslu og starfsþróun
•því að huga að öryggi, heilsu og aðbúnaði starfsmanna
•öflugu upplýsingaflæði
•stöðugum umbótum og framsækni
•faglegri ráðgjöf og stuðningi við stjórnendur
•því að framkvæma reglulega kannanir, greiningar og mælingar
•faglegri frammistöðustjórnun

 

Á þennan hátt sköpum við skemmtilegan vinnustað og sterka liðsheild sem nær markmiðum Ölgerðarinnar sem eru til hagsbóta fyrir viðskiptavini okkar, samfélagið, starfsfólk og hluthafa

Umhverfisstefna

Í starfsemi Ölgerðarinnar verður leitast við að lágmarka áhrif á umhverfið og stefna sífellt að betri árangri í umhverfisvernd í daglegum rekstri fyrirtækisins.

Forstjóri Ölgerðarinnar er ábyrgur fyrir viðhaldi og endurskoðun stefnunnar. Sérhver starfsmaður Ölgerðarinnar framfylgir umhverfisstefnunni og hefur hana að leiðarljósi í öllu starfi sínu og sýnir gott fordæmi.

Stefna Ölgerðarinnar í umhverfismálum er að vinna stöðugt að endurbótum með það að markmiði að lágmarka áhrif fyrirtækisins á umhverfið.

Þetta gerum við með því að:

 • Uppfylla lög og reglugerðir um umhverfismál og að tryggja að starfsmenn séu meðvitaðir um mikilvægi verndunar umhverfisins í aðgerðum sínum.
 • Flokka allt sorp sem fellur til og lágmarka notkun á rekstrar og skrifstofuvörum.
 • Forðast alla sóun við meðhöndlun og notkun hráefna og umbúða. Endurnota og endurvinna það sem fellur til í rekstri eins og hægt er og farga öðru á viðeigandi hátt.
 • Leitast við að nota efni, rekstrarvörur og umbúðir sem eru umhverfisvænar, aldrei þó á kostnað öryggis framleiðsluvara Ölgerðarinnar.
 • Mengunarvarnir fyrirtækisins séu í samræmi við lög og reglugerðir og þess sé gætt við allar breytingar og nýbyggingar taki mið af líklegum framtíðarkröfum á þessu sviði.
 • Leita stöðugt leiða til að minnka notkun umbúða, orku og vatns við framleiðslu, sölu og dreifingu vara fyrirtækisins.