Chat with us, powered by LiveChat

Gæðastefna

Jafnréttisstefna

Mannauðsstefna

Sjálfbærnistefna

Persónuverndarstefna

Persónuverndarstefna - umsækjendur um störf

Vafrakökustefna

Siðareglur

Stefna og áætlun gegn einelti, kynbundinni og kynferðislegri áreitni

Gæðastefna

Gæða- og Matvælastefna

 

Markmið stefnunnar er að tryggja að starfsemi Ölgerðarinnar sé i samræmi við markmið og gildi fyrirtækisins.

 

Gæðastjórnunarkerfi Ölgerðarinnar er vottað samkvæmt ISO 9001 og ISO/FSSC 22000.

 

Gæði eru einn mikilvægasti hluti starfsemi okkar. Hugsunin um gæði og matvælaöryggi á að vera samofin öllum okkar aðgerðum og erum við vottaður matvælaframleiðandi samkvæmt ISO/FSSC 22000 staðlinum. Til að viðhalda og efla þá gæðaímynd sem Ölgerðin hefur byggt upp verðum við að tryggja að:

 

 • Vörur okkar séu fyrsta flokks og gæðum ekki fórnað.
 • Vörumeðhöndlun sé í samræmi við bestu þekktar aðferðir á hverjum tíma.
 • Heildarupplifun viðskiptavina af samskiptum við okkur fari fram úr væntingum þeirra, hvort sem um innri eða ytri viðskiptavini er að ræða.
 • Starfsemi okkar sé í samræmi við lög og reglugerðir og að við uppfyllum þær kröfur sem gerðar eru til okkar af viðskiptavinum og hagsmunaaðilum.
 • Alltaf sé leitað leiða til umbóta, því við lærum af mistökum og hugsum án takmarkana
 • Hafa á að skipa vel menntuðu og þjálfuðu starfsfólki sem sýni fagþekkingu, færni, metnað og frumkvæði við störf sín.
 • Stuðla að ánægju starfsmanna og vellíðan í starfi, að starfsmenn fái tækifæri til að afla sér nýrrar þekkingar, tileinka sér nýjar aðferðir og miðla upplýsingum og þekkingu.

 

Forstöðumaður vöruþróunar og gæðadeildar Ölgerðarinnar ber ábyrgð á gæðamálum og matvælaöryggi hjá Ölgerðinni en í fjarveru hans leysa starfsmenn Vöruþróunar og gæðadeildar hann af.

 

Forstjóri Ölgerðarinnar er ábyrgur fyrir viðhaldi og endurskoðun stefnunnar. Forstöðumaður Vöruþróunar og gæðadeildar Ölgerðarinnar ber ábyrgð á að starfsmenn fyrirtækisins þekki stefnuna og framfylgi henni.

Jafnréttisstefna

Stefna um fjölbreytileika og jafnrétti

 

1.gr. Tilgangur og markmið

 

Jafnréttisstefna er skuldbinding Ölgerðarinnar um stöðugar umbætur í jafnréttismálum og fjölbreytileika. Horft er til ákvæða laga nr. 150/2020 um jafnan rétt kynjanna og laga nr. 86/2019 um bann við allri mismunun fólks á vinnumarkaði á grundvelli kynþáttar, þjóðernisuppruna, trúar, lífsskoðunar, fötlunar, efnahags, litarháttar, ætternis, skerðingar á starfsgetu, aldurs, kynhneigðar, kynvitundar, kyneinkenna eða kyntjáningar.

Markmið stefnunnar er að stuðla að jafnri stöðu alls starfsfólks og jöfnum tækifærum óháð kyni, aldri og uppruna, koma í veg fyrir ómálefnalegan launamun. Markmiðið er að Ölgerðin sé eftirsóttur vinnustaður í huga fólks.

Ölgerðin hefur það að markmiði að vera öðrum fyrirtækjum fyrirmynd í fjölbreytileika.

 

2.gr. Ábyrgð

 

Forstjóri er ábyrgðarmaður stefnunnar. Stjórnendur Ölgerðarinnar skulu fylgja jafnréttisstefnu fyrirtækisins og markvisst vinna að auknu jafnrétti innan fyrirtækisins. Mannauðsstjórar fyrirtækisins bera ábyrgð á skipulagi jafnréttistarfs og fjölbreytileika. Stjórnendum og starfsfólki býðst fræðsla og aðstoð í málaflokkum sem snúa að jafnrétti, fjölbreytileika og samskiptum á vinnustað.

 

3.gr. Stefnumið

 

Fyrirtækið leggur metnað sinn í að gæta jafnréttis milli starfsfólks með því að vinna markvisst í því að:

 

 1. Konum, körlum og fólki með hlutlausa skráningu kyns í þjóðskrá skulu greidd jöfn laun og njóta sömu kjara fyrir sömu eða jafn verðmæt störf. Með jöfnum launum er átt við að laun skulu ákveðin á sama hátt fyrir fólk óháð kyni. Skulu þau viðmið sem lögð eru til grundvallar launaákvörðun ekki fela í sér kynjamismunun.
 2. Öll störf skulu standa öllum kynjum opin.
 3. Jafna hlutfall kynja og auka fjölbreytni innan fyrirtækisins og einstakra hópa og deilda.
 4. Vinna markvisst gegn einelti, kynbundnu ofbeldi, kynbundu áreitni og kynferðislegri áreitni innan fyrirtækisins.
 5. Efla fræðslu og vitund alls starfsfólks um kynjajafnrétti og áskoranir minnihlutahópa.
 6. Allt starfsfólk njóti sömu möguleika til endurmenntunar og starfsþjálfunar.
 7. Auka sveigjanleika og jafnvægi á milli starfsábyrgðar og einkalífs.
 8. Efla jafnréttismenningu innan fyrirtækisins, þannig að allt starfsfólk upplifi sig velkomið.
 9. Auglýsingar og markaðsstarf Ölgerðarinnar endurspeglar nútímalega sýn um jafna stöðu kynjanna. Þær eiga ekki að vera öðru kyninu til minnkunar, lítilsvirðingar eða stríða gegn jafnri stöðu og jafnrétti kynjanna á nokkurn hátt.

 

Jafnrétti- og fjölbreytileiki Ölgerðarinnar

Framkvæmdaráætlun jafnréttismála og fjölbreytileika Ölgerðarinnar tekur gildi 1. september 2021 og verður endurskoðuð fyrir 1. september 2024.

 

1. Launajafnrétti   6 gr. Jafnréttislaga

 

Markmið: Fyrirtækið greiðir konum, körlum og fólki með hlutlausa skráningu kyns í þjóðaskrá jöfn laun og sömu kjör fyrir jafnverðmæt störf. Með jöfnum launum er átt við að laun skulu ákveðin á sama hátt fyrir fólk óháð kyni. Skulu þau viðmið sem lögð eru til grundvallar launaákvörðun ekki fela í sér kynjamismunun.

Við ákvörðun launa er verklagsreglum jafnlaunavottunar fylgt.

 

Framfylgd: Jöfn laun skulu staðfest með notkun vottaðs jafnlaunakerfis. Komi fram óútskýrður launamunur kynja skal gripið til viðeigandi aðgerða. Leiðrétta skal mismuninn sé hann fyrir hendi. Kerfisbundið mat skal notað við ákvörðun launa.

 

Ábyrgð: Mannauðsdeild

 

Launajafnrétti

Markmið Aðgerð Ábyrgð Tímarammi
Framkvæmdastjórn skal upplýst um niðurstöður úr jafnlaunakerfi Ölgerðarinnar. Árlegur fundur um jafnlaunakerfi með mannauðsdeild fyrirtækisins.

Mannauðsdeild

desember ár hvert
Forstjóri og framkvæmdastjóri fjármála og mannauðssviðs skulu ganga í skugga um að fólki séu greidd sambærileg laun og fríðindi fyrir sömu eða jafnverðmæt störf. Skoðað með mannauðsdeild einu sinni á ári.

Mannauðsdeild

Desember ár hvert

 

 

2. Ráðningar og móttaka nýs starfsfólks – 12. gr. Jafnréttislaga

 

Markmið: Ráðið skal í öll störf innan fyrirtækisins óháð kyni og eða uppruna og störfin skulu auglýst með hliðsjón af því. Unnið skal markvisst í því að jafna kynjahlutfall á meðal stjórnenda og í öðrum starfahópum þar sem hallar á karl eða konu. Vinna skal markvisst að því að störf flokkist ekki undir sérstök karla- og kvennastörf. Við ráðningar skal leitast eftir því að jafna hlutföll kynjanna, ef um er að ræða jafnhæfa einstaklinga. Stjórnendur skulu hafa jákvætt viðhorf sem styður við áherslur Ölgerðarinnar í jafnrétti- og fjölbreytileika.

 

Framfylgd: Sjónarmiðum jafnréttis og fjölbreytileika skal gætt í öllu ráðningarferlinu, sem hefst á starfsauglýsingu og endar á nýliðafræðslu. Við ráðningu og starfsþróun stjórnenda skal viðhorf og þekking á jafnréttismálum og fjölbreytileika vera hluti af hæfniskröfunum. Æðstu stjórnendur skulu útbúa áætlun um hvernig þau hyggjast stuðla að fjölbreytileika og jöfnum tækifærum á næstu 3 árum.

 

Ábyrgð: Mannauðsdeild og stjórnendur með mannaforráð

 

Ráðningar og móttaka nýs starfsfólks

Markmið Aðgerð Ábyrgð Tímarammi
Greina upplýsingar úr mannauðskerfi m.t.t. jafnréttis og fjölbreytileika vegna umsókna, nýráðninga og fastráðninga í allar stöður fyrirtækisins.  Lykiltölur kynntar tvisvar á ári fyrir  framkvæmdastjórn

Mannauðsdeild

mars og september ár hvert
Fræðsla til nýliða um jafnrétti og fjölbreytileika  Tryggja að starfsfólk fái fræðslu um jafnrétti og fjölbreytileika við nýliðafræðslu

Mannauðsdeild

maí ár hvert
Auglýsa öll laus störf innan Ölgerðarinnar. Tryggja það að starfsfólki Ölgerðarinnar gefist kostur á að sækja um lausar stöður. Birta allar starfsauglýsingar innanhúss. Mannauðsdeild maí og september ár hvert
Kynhlutleysi í starfsauglýsingum  Yfirfara orðalag, myndefni, starfsheiti og eiginleika með það að markmiði að vekja áhuga allra kynja á starfinu.

Mannauðsdeild

maí og september ár hvert
Ráðningar á sumarstarfsfólki Að minsta kosti 25% ráðninga í sumarstörf í verksmiðju og vöruhús séu konur. 

Mannauðsdeild

júní ár hvert

 

 

3. Starfsframi og starfsþróun – 12. gr. Jafnréttislaga

 

Markmið: Ölgerðin hefur það að markmiði að vera eftirsóttarverður vinnustaður fyrir hæfileikaríkt fólk óháð kyni, aldri, uppruna o.fl. sem tilgreint er í jafnréttisstefnunni. Tryggt sé að öll kyn njóti sömu möguleika til starfsþróunar, byggt á endurmenntun, símenntun og starfsþjálfun. Jafnframt skal stuðla að því að starfsfólk af erlendum uppruna fái aðstoð við starfsþróun.

 

Framfylgd: Stuðla að jafnara kynjahlutfalli í deildum innan fyrirtækisins, þar sem gætt er að kynjahlutföllum og fjölbreytni.

 

Ábyrgð: Mannauðsdeild og stjórnendur með mannaforráð

 

Starfsemi og starfsþróun

Markmið Aðgerð Ábyrgð Tímarammi
Kynjahlutföll og fjölbreytileiki innan deilda tekin saman og metin.  Lykiltölur kynntar tvisvar á ári fyrir  framkvæmdastjórn

Mannauðsdeild

mars og september ár hvert
Starfaskipti skoðuð með tilliti til kynja og uppruna Kynna hefðbundin kvennastörf fyrir körlum og hefðbundin karlastörf fyrir konum og leyfa þeim að prófa.

Mannauðsdeild

september ár hvert
 
Starfsþróun og fræðsla sé rædd í starfsmannasamtölum milli starfsfólks og stjórnenda. Mannauðsdeild tekur mið af skipulagi fræðslu eftir óskum starfsmanna.

Mannauðsdeild

apríl og október ár hvert
Skráning menntunar og reynslu  Farið verður í átak til að skrá menntun alls starfsfólks hjá fyrirtækinu í mannauðskerfi. Í framhaldinu verður því viðhaldið í ráðningarferli fyrirtækisins. 

Mannauðsdeild

Lokið desember 2021
Starfslokasamtöl 

Taka starfslokasamtöl við allt starfsfólk sem hættir að eigin ósk, til að komast að ástæðu uppsagnar.

Mannauðsdeild skráir hjá sér og rýnir.

Mannauðsdeild

mars og september ár hvert

 

 

4. Ásýnd kynjanna, staðalímyndir og minnihlutahópar.

 

Markmið: Hjá Ölgerðinni starfar fjölbreyttur hópur starfsfólks sem endurspeglar samfélagið. Innan fyrirtækisins skal unnið gegn staðalímyndum og minnihlutahópum á grundvelli kynferðis, aldurs, uppruna o.fl. Öll kyn skulu vera sýnilegir fulltrúar fyrirtækisins, bæði innan fyrirtækisins og á opinberum vettvangi.

 

Framfylgd: Markvisst skal unnið að því að breyta staðalímyndum kynja og minnihlutahópa í kynningarefni og auglýsingum frá fyrirtækinu.  Markvisst skal unnið að því að starfsfólk af báðum kynjum komi fram fyrir hönd fyrirtækisins. Jafnframt skal tryggja það að það efni sem kemur frá fyrirtækinu sé aðgengilegt á ensku.

 

Ábyrgð: Mannauðsdeild og stjórnendur með mannaforráð.

 

Ásýnd kynjanna, staðalímyndir og minnihlutahópar

Markmið Aðgerð Ábyrgð Tímarammi
Kynjahlutföll sýnilegra fulltrúa fyrirtækisins skoðuð og metin.  Upplýsingar frá Fjölmiðlavaktinni og skráð í ársskýrslu.

Aðstoðarforstjóri

mars og september ár hvert
Tryggja skal  fjölbreytileika og að öll kyn séu sýnilegir fulltrúar á innri viðburðum.

Sýnileiki kynjanna á föstudagsfundum, Já deginum og öðrum stórum viðburðum.  Jafnframt skal tekið tillit til þess þegar val á fjölbreytni listafólks og skemmtikröftum. Mikilvægt er að þau séu á báðum kynjum og endurspegli áhugasvið sem flestra.

Mælt í lykiltölum. 

Mannauðsdeild

mars og september ár hvert
Vinna með ímynd fyrirtækisins þannig að hún sýni vinnustaðinn sem starfsvettvang allra kynja. Skapa umhverfi til að fyrirtækið sé eftirsóknarverður vinnustaður fyrir alla.

Yfirfara hvernig fjallað er um vinnustaðinn á heimasíðu Ölgerðarinnar, við kynningu vinnustaðarins, í fréttaflutningi og auglýsingum.

Mæling: ímyndarkönnun.

Aðstoðarforstjóri

mars og september ár hvert

 

 

5. Samræming fjölskyldu-, vinnu og einkalífs – 13 gr. Jafnréttislaga

 

Markmið: Ölgerðin hefur það að markmiði að vera eftirsóknaverður vinnustaður. Einn liður í því er að bjóða upp á sveigjanleika og gera starfsfólki kleift að samræma vinnu og fjölskyldulíf, eins og kostur er. Jafnframt býður fyrirtækið upp á fjarvinnu í samráði við næsta stjórnanda í þeim störfum sem gefa kost á því.  

Mikilvægt er að stuðla að hæfilegu vinnuálagi og að stjórnendur þekki einkenni kulnunar í starfi.

 

Framfylgd: Stuðla að svigrúmi til sveigjanleika í starfi og fjarvinnu þar sem kostur er. Styðja við starfsfólk óháð kyni að nýta réttinn til foreldraorlofa og halda tengslum við fyrirtækið á meðan orlofinu stendur.

 

Ábyrgð: Mannauðsdeild og stjórnendur með mannaforráð.

 

Ásýnd kynjanna, staðalímyndir og minnihlutahópar

Markmið Aðgerð Ábyrgð Tímarammi
Skoða hlutfall karla og kvenna sem nýta sér réttinn til fæðingarorlofs.  Markviss skráning í árskýrslu.

Mannauðsdeild

mars og september ár hvert.
Tryggja að starfsfólk sem fer í fæðingarorlof missi ekki tengslin við fyrirtækið á meðan. 

Halda reglulegu sambandi við það, bjóða á viðburði tengt fyrirtækinu.

Stjórnendur og mannauðsdeild

mars og september ár hvert
Fjarvinnubúnaður

Bjóða starfsfólki sem vill vinna í fjarvinnu upp á fartölvu til að geta haft sveigjanleika til að vinna heima. 

Framkvæmdarstjóri Fjármála og mannauðssviðs

Lokið árslok 2021

 

 

6. Kynbundið ofbeldi, kynbundin áreitni og kynferðisleg áreitni – 14. gr. jafnréttislaga.

 

Markmið: Starfsfólk Ölgerðarinnar skal sýna öllum virðingu í samskiptum. Einelti, kynbundið ofbeldi, kynbundin áreitni og kynferðisleg áreitni er ekki liðin í nokkurri mynd né annað ofbeldi eða yfirgangur í samskiptum.

 

Framfylgd: Ef starfsfólk telur að því sé sýnd óvirðing eða orðið vitni að slíkri hegðun er það hvatt til að hafa samband við mannauðsdeild eða næsta stjórnanda. Ölgerðin er með stefnu og áætlun gegn einelti, kynbundinni og kynferðislegri áreitni sem skal kynnt fyrir öllu starfsfólki árlega.

 

Ábyrgð: Mannauðsdeild og stjórnendur með mannaforráð.

 

Kynbundið ofbeldi, kynbundin áreitni og kynferðisleg áreitni

Markmið Aðgerð Ábyrgð Tímarammi
Allt starfsfólk sé upplýst um stefnu fyrirtækisins og þá verkferla sem eru til staðar.  Sett inn í nýliðafræðslu og fylgt eftir með fræðsluefni og fræðslufundum. Fræðslan er skráð í mannauðskerfi

Mannauðsdeild

mars og september ár hvert.
Upplýsa starfsfólk um einelti, kynbundið ofbeldi, kynbundna áreitni og kynferðislega áreitni. 

Meta út frá vinnustaðakönnun hvaða hópar eða starfseiningar þurfa að fá slíka fræðslu. Ávallt skal segja starfsfólki hvert það geti leitað þegar slík mál koma upp.

Mannauðsdeild

mars og september ár hvert.

 

 

7. Starfsfólk af erlendum uppruna. 

 

Markmið: Allt starfsfólk á að upplifa sig sem jafnmikilvægan hluta af fyrirtækinu. Ölgerðin vill að fjölbreytileikinn fái notið sín á vinnustaðnum. Starfsfólk af erlendum uppruna eru um 25% af öllu starfsfólki Ölgerðarinnar. Því er mikilvægt að þau upplifi sig velkomin, fái góða starfsþjálfun og menningaraðlögun á vinnustaðnum í gegnum fræðslu og starfsþjálfun. Erlent starfsfólk þarf að eiga jafna möguleika og aðrir að nýta þekkingu, menntun og hæfileika.

 

Framfylgd: Tryggja það að starfsfólk fái mikilvæga þjálfun og fræðslu í upphafi starfs til að aðlagast sem best vinnustaðamenningunni. Tryggja þarf að erlendu starfsfólki standi til boða íslenskukennsla en jafnframt að allt efni sem á að skila sér til starfsfólks sé einnig haft á ensku.

 

Ábyrgð: Mannauðsmál og stjórnendur með mannaforráð.

 

Starfsfólk af erlendum uppruna

Markmið Aðgerð Ábyrgð Tímarammi
Íslenskukennsla 

Hvetja starfsfólk af erlendum uppruna aða sækja sér íslenskukennslu.

Taka saman fjölda sem sækja slík námskeið í árskýrslu jafnréttismála

Mannauðsdeild

mars og september ár hvert
Efni frá stjórnendum á íslensku og ensku 

Efni sem sett er á Workplace frá stjórnendum er einnig sett á ensku. Það sama á við um verkferla, tékklista, öryggisupplýsingar, starfsmannafundi og fleiri skilaboð sem ætlað er að ná til alls starfsfólks

Mannauðsdeild

mars og september ár hvert

 

 

Yfirstjórn ásamt mannauðsdeild Ölgerðarinnar ber ábyrgð á að skilgreina stefnu fyrirtækisins. Mannauðsstjóri ber ábyrgð á innleiðingu, umbótum og hlítni við sett viðmið, sem og að tryggja að stjórnendur þekki stefnuna og uppfylli öll skilyrði.

 

Jafnréttisstefna og aðgerðaráætlun þessi gildir frá 2021 til ársloka 2024 og er yfirfarin árlega af mannauðsstjóra og yfirstjórn.

Mannauðsstefna

Framtíðarsýn Ölgerðarinnar er að vera fyrsta val viðskiptavina og neytenda. Lykillinn að þeirri sýn felst í mannauði fyrirtækisins, þar sem jákvæðni, áreiðanleiki, hagkvæmni og framsækni eru höfð að leiðarljósi.

 

Mannauðsstefnan miðar að því að allar ákvarðanir sem teknar eru, og snúa að sambandi Ölgerðarinnar og starfsfólks þess, skapi forsendur til að framtíðarsýn fyrirtækisins verði að veruleika.

 

Markmið mannauðsstefnunnar er að stuðla að starfsánægju starfsfólks og að Ölgerðin hafi yfir að ráða hæfu, vel menntuðu og áhugasömu starfsfólki sem sameiginlega skapar metnaðarfullt og jákvætt vinnuumhverfi. 

 

Gott og ánægt starfsfólk er grunnurinn að vel reknu fyrirtæki. Starfsmenn Ölgerðarinnar eru því ein af helstu auðlindum fyrirtækisins og mannauðsstefnan felur í sér að vera stefnumarkandi og styðjandi við gildi Ölgerðarinnar og stuðla þannig að samkeppnishæfni fyrirtækisins.

 

Við leggjum áherslu á að starfsfólk Ölgerðarinnar lifi gildi fyrirtækisins og að skapa grundvöll til að svo megi verða. Það gerum við með öflugri mannauðsdeild sem stuðlar m.a. að:

 

 • faglegum vinnubrögðum við ráðningar og móttöku nýliða
 • því að leggja áherslu á fræðslu og starfsþróun
 • því að huga að öryggi, heilsu og aðbúnaði starfsmanna
 • öflugu upplýsingaflæði
 • stöðugum umbótum og framsækni
 • faglegri ráðgjöf og stuðningi við stjórnendur
 • því að framkvæma reglulega kannanir, greiningar og mælingar
 • faglegri frammistöðustjórnun

 

Á þennan hátt sköpum við skemmtilegan vinnustað og sterka liðsheild sem nær markmiðum Ölgerðarinnar sem eru til hagsbóta fyrir viðskiptavini okkar, samfélagið, starfsfólk og hluthafa.

Sjálfbærnistefna

Eigandi: Forstjóri

 

Markmið Ölgerðarinnar er að sjálfbærni verði hluti af menningu fyrirtækisins og að upplýsingar um framgang sjálfbærni verði jafn aðgengilegar og fjárhagsupplýsingar félagsins. Það er trú fyrirtækisins að áhersla á sjálfbærni dragi úr áhættu í rekstri þess og styrki fjárhagslega arðsemi til framtíðar. Ölgerðin stefnir að því styrkja samkeppnishæfni sína með því að draga úr efnahagslegum, umhverfislegum og félagslegum kostnaði.

 

Stjórn félagsins samþykkir stefnuna en ábyrgðaraðili hennar er forstjóri Ölgerðarinnar. Leiðtogi sjálfbærni og umbóta hefur umsjón með framkvæmd stefnunnar. Sjálfbærnihópur Ölgerðarinnar tryggir að stefnunni sé fylgt eftir, aðgerðaáætlun sé innleidd og að regluleg endurskoðun fari fram. Starfsfólk og stjórnendur Ölgerðarinnar skulu fylgja sjálfbærnistefnu fyrirtækisins og markvisst vinna að því að gera Ölgerðina að sjálfbærara fyrirtæki.

 

Hagsmunaaðilar Ölgerðarinnar skiptast í átta hópa en þeir eru samstarfsaðilar, eigendur, viðskiptavinir, starfsfólk, stjórnvöld, neytendur, birgjar og þjónustuaðilar. Þessir átta hópar eru taldir vera lykilhagsmunaaðilar fyrirtækisins en Ölgerðin vinnur einnig að sjálfbærni með aðilum á borð við háskólasamfélagið, hagsmuna- og félagasamtök.

 

Fylgst er með niðurstöðum mælinga á mánaðarlegum uppgjörsfundum. Árlega er gefin út sjálfbærniskýrsla þar sem gerð er grein fyrir framvindu og hún gerð aðgengileg fyrir alla hagaðila, bæði á íslensku og ensku. Staða og árangur eru kynnt starfsfólki fyrirtækisins að minnsta kosti einu sinni á ári. Unnið verður að því að birta innri og ytri aðilum rauntímagögn yfir kolefnisfótspor Ölgerðarinnar.

 

Ölgerðin leggur áherslu á eftirfarandi fjögur heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna:

· Góð atvinna og hagvöxtur

· Jafnrétti kynjanna

· Ábyrg neysla og framleiðsla

· Aðgerðir í loftslagsmálum

 

Ölgerðin vinnur eftir viðmiðum Global Compact og skilar árlega inn framvinduskýrslu. Ölgerðin tekur þátt í því að ná loftslagsmarkmiðum Íslands um 40% minnkun kolefnisspors til 2030. Ölgerðin hefur sett sér metnaðarfull markmið sem hægt er að sannreyna með vísindalegum hætti og miða að því að halda hlýnun jarðar innan við 1,5°C (e. Science Based Target (SBT)).

 

Ölgerðin hefur sett sér markmið um kolefnishlutleysi árið 2040.

 

Ölgerðin leggur áherslu á að ná árangri í fjórum mikilvægum málaflokkum sem heyra undir heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna. Þeir eru: sjálfbær vöxtur, fjölbreytileiki, hringrásarhagkerfi og kolefnishlutleysi.

 

Að tryggja að starfsmenn og stjórnendur Ölgerðarinnar séu meðvitaðir um þá samfélagsábyrgð sem Ölgerðin ber og að starfsemi fyrirtækisins endurspegli gildi og markmið þess.

 

 

Sjálfbær vöxtur

 

Ölgerðin ætlar sér að stækka með hagkvæmum hætti og styðja þannig við hagvöxt og atvinnu. Því verður meðal annars náð fram með aukinni framleiðni, stafrænni þróun og lágmörkun á umhverfisáhrifum. Markmið Ölgerðarinnar er að sjálfbærni verði hluti af menningu fyrirtækisins og að upplýsingar um framgang sjálfbærni verði jafn aðgengilegar og fjárhagsupplýsingar félagsins.  Ölgerðin velur sér samstarfsaðila sem hafa sambærilegan metnað og fyrirtækið þegar kemur að sjálfbærni.

 

Markmið

Mælikvarði

Minnka losunarkræfni tekna

Losunarkræfni tekna (Kolefnisspor/veltu)

63% minna árið 2030 fyrir umfang 1 og 2.

Hollari valkostir

50% minni sykur á hvern seldan lítra af framleiðsluvöru árið 2030 miðað við 2020.

 

 

Fjölbreytileiki

 

Fjölbreyttur vinnustaður er heilbrigður vinnustaður. Ölgerðin leggur áherslu á að laða til sín starfsfólk með mismunandi viðhorf, ólíkan bakgrunn, af mismunandi kynjum og á öllum aldri til að skapa eftirsóttan vinnustað.

 

Markmið

Mælikvarði

Jafna hlutfall kynja í leiðtogahlutverkum og hópum

Aldrei hærra hlutfall en 60% af einu kyni í stjórnunarstöðum árið 2030.

 

Hringrásarhagkerfi

 

Ölgerðin ætlar að setja aukinn kraft í að bæta ferla fyrirtækisins út frá hringrásarhagkerfinu og vera þar í framvarðarsveit íslenskra fyrirtækja. Kapp verður lagt á að minnka sóun í öllu ferlinu (hráefni og umbúðir, hönnun, framleiðsla, flutningur, notkun/endurnotkun/viðgerðir/deiliþjónusta, söfnun og endurvinnsla).

 

Markmið

Mælikvarði

Endurnýtt hráefni í umbúðir

Allar þær pakkningar sem við notum fyrir eigin framleiðslu verði úr 60% endurnýttu hráefni árið 2030.

Allt flokkað

99% flokkunarhlutfall árið 2030.

 

Kolefnishlutleysi

 

Ölgerðin er í framvarðarsveit íslenskra fyrirtækja á sviði sjálfbærni. Ölgerðin hefur sett sér metnaðarfull markmið sem miða að því að samræmast markmiði Parísarsamkomulagsins um að halda hækkun hitastigs jarðar innan við 1,5°C til 2030 (e. Science Based Target). Ölgerðin hefur einnig sett sér markmið um kolefnishlutleysi árið 2040.

 

Markmið

Mælikvarði

Endurnýjanleg orka

100% endurnýjanleg orka í starfsemi árið 2030.

Umhverfisvænni vörur

25% minna kolefnisspor framleiðsluvara árið 2030.

Kolefnishlutleysi reksturs

42% minna kolefnisspor frá umfangi 1 og 2 árið 2030.

Kolefnishlutleysi aðfangakeðju

Mæla og minnka umfang 3 árið 2030.

TCFD áhættumat

TCFD áhættumat framkvæmt árlega.

Sjálfbærniframvinduskýrsla

Sjálfbærniframvinduskýrsla gefin út árlega á íslensku og ensku.

 

Samþykkt af stjórn Ölgerðarinnar þann 20. janúar 2022.

Persónuverndarstefna

Ölgerðin Egill Skallagrímsson hf. (einnig vísað til „félagsins“ og „okkar“) hefur einsett sér að tryggja áreiðanleika, trúnað og öryggi persónuupplýsinga sem unnið er með innan félagsins. Persónuverndarstefna þessi nær til persónuupplýsinga er varða einstaklinga sem eru í viðskiptum við félagið, þeir sem sækja námskeið, verktaka, tengiliði sem koma fram fyrir hönd lögaðila í viðskiptum við félagið, neytendur sem hafa samband við félagið, tengiliði birgja félagsins sem og aðra tengiliði (hér eftir sameiginlega vísað til „þín“).

 

Persónuverndarstefnu þessari er ætlað að upplýsa þig um hvaða persónuupplýsingum félagið safnar, með hvaða hætti félagið nýtir slíkar persónuupplýsingar og hverjir fá aðgang að upplýsingunum.

 

Ef þú ert í vafa um það hvernig stefna þessi varðar þig, vinsamlega hafðu samband við upplýsingatæknistjóra fyrir frekari upplýsingar. Samskiptaupplýsingar upplýsingatæknistjóra koma fram í lok stefnunnar.

 

1. Tilgangur og lagaskylda

 

Ölgerðin leitast við að uppfylla í hvívetna persónuverndarlöggjöf og er stefna þessi byggð á lögum nr. 90/2018 um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga („persónuverndarlög“), með síðari breytingum.

 

2. Hvað eru persónuupplýsingar?

 

Persónuupplýsingar í skilningi stefnu þessarar eru hvers kyns upplýsingar um persónugreindan eða persónugreinanlegan einstakling, þ.e. upplýsingar sem hægt er að rekja beint eða óbeint til ákveðins einstaklings. Gögn sem eru ópersónugreinanleg teljast ekki persónuupplýsingar.

 

3. Persónuupplýsingar sem Ölgerðin vinnur um viðskiptavini

 

Við söfnum og varðveitum ýmsar persónuupplýsingar um viðskiptavini okkar. Ólíkum persónuupplýsingum kann að vera safnað um þig eftir því hvort þú sért sjálf/ur í viðskiptum við félagið eða hvort þú komir fram fyrir hönd lögaðila í viðskiptum við félagið.  

 

Eftirfarandi eru dæmi um upplýsingar sem Ölgerðin vinnur um einstaklinga í viðskiptum við félagið:

 

 • samskiptaupplýsingar, svo sem nafn, símanúmer og netfang;
 • kennitala;
 • upplýsingar um lánshæfi;
 • upplýsingar úr samskiptum;
 • reikningsupplýsingar;
 • viðskiptasamningar; og
 • upplýsingar vegna innheimtuaðgerða.

 

Eftirfarandi eru dæmi um upplýsingar sem Ölgerðin vinnur um einstaklinga sem koma fram fyrir hönd lögaðila í viðskiptum við félagið:

 

 • samskiptaupplýsingar, svo sem nafn, símanúmer og netfang;
 • netfang vegna þjónustukönnunar;
 • samskiptasaga;
 • upplýsingar vegna sjálfskuldarábyrgðar; og
 • upplýsingar um lánshæfi prókúruhafa. 

 

Auk framangreindra upplýsinga kann Ölgerðin einnig að safna og vinna aðrar upplýsingar sem viðskiptavinir eða forsvarsmenn/tengiliðir viðskiptavinar láta félaginu sjálfir í té sem og upplýsingar sem eru félaginu nauðsynlegar vegna starfsemi þess. Upplýsingarnar eru unnar fyrst og fremst til að geta efnt samninga við viðskiptavini félagsins, en einnig á grundvelli lögmætra hagsmuna okkar af því að tryggja að viðskiptavinir félagsins fái góða þjónustu, s.s. með rannsókn á kvörtunum og framkvæmd þjónustukannanna.

 

Að meginstefnu til aflar Ölgerðin persónuupplýsinga beint frá viðskiptavini eða tengilið hans. Upplýsingar kunna þó jafnframt að koma frá þriðju aðilum, s.s. Credit Info í þeim tilfellum þar sem einstaklingur óskar eftir að vera í reikningsviðskiptum við félagið. Sé persónuupplýsinga aflað frá þriðja aðila í öðrum tilvikum mun félagið leitast við að upplýsa viðskiptavini sína um slíkt.

 

Upplýsingar um viðskiptavini og forsvarsmenn/tengiliði viðskiptavina eru varðveittar í 4 ár frá lokum viðskipta. Sé um að ræða upplýsingar sem falla undir bókhaldslög eru þær varðveittar í 7 ár frá lokum viðkomandi reikningsárs. Upplýsingar úr kvörtunum viðskiptavina kann að vera nauðsynlegt að varðveita lengur, t.d. ef kvörtunin gefur til kynna að heilsutjón hafi orðið.

 

4. Persónuupplýsingar sem Ölgerðin vinnur um þá sem sækja námskeið

 

Við skráningu á námskeið óskum við eftir upplýsingum frá þér um nafn og tengiliðaupplýsingar í þeim tilgangi að halda utan um skráningu.

 

Upplýsingarnar eru unnar annars vegar á grundvelli samnings þíns við Ölgerðina um þátttökuá námskeiði, en hins vegar á grundvelli samþykkis.  

 

Upplýsingar um nafn og tengiliðaupplýsingar eru ekki varðveittar lengur en í 4 ár frá því að námskeið átti sér stað. Netföng eru varðveitt á póstlista þar til samþykki er dregið tilbaka. Þér er ávallt heimilt að afturkalla samþykki þitt.

 

5. Persónuupplýsingar sem Ölgerðin vinnur um tengiliði birgja

 

Vinnsla persónuupplýsinga um tengiliði birgja kann að vera nauðsynleg til að efna samning félagsins við viðkomandi birgja, en félagið hefur einnig lögmæta hagsmuni af slíkri vinnslu í þeim tilgangi að einfalda samskipti og bæta samstarf við birgja. Upplýsingarnar sem um ræðir eru eftirfarandi:

 

 • samskiptaupplýsingar, svo sem nafn, símanúmer og netfang;
 • starfsheiti; og
 • upplýsingar úr samskiptum.

 

Auk framangreindra upplýsinga kann Ölgerðin einnig að safna og vinna aðrar upplýsingar sem tengiliðir láta félaginu sjálfir í té. Upplýsingarnar koma að meginstefnu til beint frá tengiliði, en þær kunna jafnframt að koma frá sjálfum birgjanum.

 

Upplýsingum um tengiliði er eytt eða þeim breytt þegar félagið fær vitneskju um að breytingar hafa orðið á tengiliðaupplýsingum. Framangreindar upplýsingar eru ekki varðveittar lengur en í 4 ár frá lokum samnings milli félagsins og birgja, nema um sé að ræða upplýsingar sem falla undir gildissvið bókhalds- og tollalaga.

 

6. Persónuupplýsingar sem Ölgerðin vinnur um verktaka

 

Við söfnum persónuupplýsingum um verktaka sem starfa fyrir félagið en vinnsla upplýsinganna kann að fara eftir eðli þeirra verkefna sem viðkomandi sinnir fyrir félagið.

 

Eftirfarandi eru dæmi um upplýsingar sem Ölgerðin kann að safna um þig sem verktaka, svo félagið geti uppfyllt skyldur sínar á grundvelli verktakasamnings:

 

 • samskiptaupplýsingar, svo sem nafn, kennitala, netfang og símanúmer;
 • upplýsingar um menntun, þjálfun og reynslu; og
 • reikningsupplýsingar.

 

Auk framangreindra upplýsinga kann Ölgerðin einnig að safna og vinna aðrar upplýsingar sem verktakar láta félaginu sjálfir í té sem og upplýsingar sem eru félaginu nauðsynlegar vegna starfsemi þess, s.s. upplýsingar úr öryggiskerfum í húsnæði Ölgerðarinnar.

 

Ef þú starfar fyrir félagið sem áhrifavaldur vinnur félagið jafnframt með persónuupplýsingar af samfélagsmiðlum þínum og framkvæmir frammistöðumat í kjölfar herferðar á grundvelli lögmætra hagsmuna félagsins.

 

Upplýsingarnar koma að meginstefnu til beint frá þér, en þær kunna jafnframt að koma frá þriðja aðila, s.s. frá ráðgjafafyrirtækjum sem greina árangur herferða á samfélagsmiðlum. Félagið kann einnig að miðla persónuupplýsingum til sambærilegra ráðgjafafyrirtækja í þeim tilgangi að greina árangur samstarfs.

 

Upplýsingar um verktaka eru ekki varðveittar lengur en í 4 ár frá lokum verkefnis, nema um sé að ræða upplýsingar sem falla undir bókhaldslög og eru upplýsingar þá varðveittar í 7 ár frá lokum viðkomandi reikningsárs. Kjósi félagið að varðveita upplýsingar lengur um þá verktaka sem starfað hafa fyrir félagið er óskað eftir samþykki fyrir þeirri varðveislu.

 

7. Persónuupplýsingar sem Ölgerðin vinnur um neytendur

 

Ölgerðinni berast ýmsar fyrirspurnir og ábendingar frá neytendum, s.s. með tölvupósti og í gegnum Facebook síðu félagsins, sem innihalda persónuupplýsingar. Sendir þú ábendingu eða kvörtun til félagsins kunnum við að hafa lögmæta hagsmuni af því að varðveita tengiliðaupplýsingar þínar, s.s. nafn, símanúmer og netfang til að fylgja erindi þínu eftir og eftir atvikum bæta tjón eða galla á vöru.

 

Upplýsingar sem berast félaginu frá neytendum eru ekki varðveittar hjá félaginu lengur en í 4 ár frá því að erindið berst, nema ef erindið gefur til kynna að heilsutjón hafi orðið, en er þá tilefni til lengri varðveislu.

 

8. Persónuupplýsingar sem Ölgerðin vinnur um aðra tengiliði

 

Í starfsemi sinni safnar félagið jafnframt samskiptaupplýsingum ýmissa tengiliða, s.s. hjá þeim stofnunum og yfirvöldum sem félagið er í reglulegum samskiptum við. Er það gert á grundvelli lögmætra hagsmuna félagsins af því að einfalda samskipti, en upplýsingarnar eru uppfærðar og þeim eytt eftir því sem þörf er á hverju sinni.

 

9. Rafræn vöktun í húsnæði Ölgerðarinnar

 

Í öryggis- og eignavörsluskyni og á grundvelli lögmætra hagsmuna Ölgerðarinnar er notast við myndavélaeftirlit í húsnæði félagsins.  Vakin er athygli á notkun öryggismyndavéla með þar til gerðum merkjum.

 

Hafir þú, t.d. sem verktaki, aðgang að aðgangsstýrðum rýmum í húsnæði félagsins kann upplýsingum um ferðir þínar um húsnæðið einnig að vera safnað, í öryggis- og eignavörsluskyni.

 

Upplýsingar sem safnast með rafrænni vöktun eru ekki varðveittar lengur en í 90 daga.

 

10. Miðlun til þriðju aðila

 

Ölgerðin kann að miðla persónuupplýsingum þínum til þriðju aðila í tengslum við samningssamband þeirra við félagið. Sem dæmi kann upplýsingum um þig að vera miðlað til ráðgjafafyrirtækja vegna þjónustukönnunar, til innheimtuaðila vegna innheimtu skulda og til flutningsaðila vegna dreifingar á vöru.

 

Persónuupplýsingar þínar kunna jafnframt að vera afhentar þriðja aðila að því marki sem heimilað er eða krafist er á grundvelli viðeigandi laga eða reglna, s.s. til Tollstjóra og Ríkisskattstjóra vegna eftirlitshlutverks þeirra með áfengisframleiðslu- og innflutningi.

 

Einnig gæti persónuupplýsingum verið miðlað til þriðju aðila sem veita okkur upplýsingatækniþjónustu og aðra þjónustu sem tengist vinnslu og er hluti af rekstri félagsins. Þessir aðilar kunna að vera staðsettir utan Íslands. Ölgerðin mun þó ekki miðla persónuupplýsingum utan Evrópska efnahagssvæðisins nema slíkt sé heimilt á grundvelli viðeigandi persónuverndarlöggjafar, s.s. á grundvelli staðlaðra samningsskilmála, samþykki þíns eða auglýsingar Persónuverndar um ríki sem veita persónuupplýsingum fullnægjandi vernd.

 

Að lokum gætu persónuupplýsingar um þig verið afhentar að því marki sem heimilað er eða krafist er á grundvelli viðeigandi laga eða reglna eða til að bregðast við löglegum aðgerðum eins og húsleitum, stefnum eða dómsúrskurði.

 

11. Hvernig er öryggi persónuupplýsinga tryggt?

 

Ölgerðin leitast við að grípa til viðeigandi tæknilegra og skipulegra ráðstafana til að vernda persónuupplýsingar með sértöku tilliti til eðlis þeirra. Þessum ráðstöfunum er ætlað að vernda persónuupplýsingar gegn því að þær glatist eða breytist fyrir slysni og gegn óleyfilegum aðgangi, afritun, notkun eða miðlun þeirra. Dæmi um öryggisráðstafanir sem Ölgerðin grípur til eru aðgangsstýringar í kerfum félagsins.

 

12. Breytingar og leiðréttingar á persónuupplýsingum

 

Það er mikilvægt að þær persónuupplýsingar sem Ölgerðin vinnur með séu bæði réttar og viðeigandi. Því er mikilvægt að félaginu sé tilkynnt um allar breytingar sem kunna að verða á persónuupplýsingum þínum.

 

Þú átt rétt á því að óáreiðanlegar persónuupplýsingar um þig séu leiðréttar. Að teknu tilliti til tilgangs vinnslu persónuupplýsinga átt þú jafnframt rétt á að láta fullgera ófullkomnar persónuupplýsingar um þig, þ.m.t. með því að leggja fram frekari upplýsingar.

 

Vinsamlega beindu öllum uppfærslum til upplýsingatæknistjóra.

 

13. Réttindi þín hvað varðar þær persónuupplýsingar sem félagið vinnur

 

Þú átt rétt á að fá staðfest hvort við vinnum persónuupplýsingar um þig eða ekki, og ef svo er getur þú óskað eftir aðgangi að upplýsingunum og hvernig vinnslunni er hagað. Þá kann einnig að vera að þú hafir rétt á að fá afrit af upplýsingunum. Við ákveðnar aðstæður getur þú farið fram á það við félagið að við sendum upplýsingar, sem þú hefur sjálf/ur látið okkur í té eða stafa frá þér, beint til þriðja aðila.

 

Við ákveðnar aðstæður getur þú óskað eftir því að persónuupplýsingum um þig verði eytt án tafar, til að mynda þegar að varðveisla upplýsinganna er ekki lengur nauðsynleg miðað við tilgang vinnslunnar eða vegna þess að þú hefur afturkallað samþykki þitt fyrir vinnslu persónuupplýsinganna og engin önnur heimild liggur til grundvallar henni.

 

Viljir þú ekki láta eyða upplýsingum þínum, t.d. vegna þess að þú þarft á þeim að halda til að verjast kröfu, en vilt samt sem áður að þær séu ekki unnar frekar af hálfu félagsins getur þú óskað eftir því að vinnsla þeirra verði takmörkuð.

 

Sé vinnsla á persónuupplýsingum þínum byggð á lögmætum hagsmunum félagsins átt þú einnig rétt á að mótmæla þeirri vinnslu.

 

Framangreind réttindi þín eru þó ekki fortakslaus. Þannig kunna lög að skylda félagið til að hafna ósk um eyðingu eða aðgang að gögnum. Þá getur félagið hafnað beiðni þinni vegna réttinda félagsins, s.s. á grundvelli hugverkaréttar, eða réttinda annarra aðila, s.s. til friðhelgi einkalífs, telji félagið þau réttindi vega þyngra.

 

Ef upp koma aðstæður þar sem að félagið getur ekki orðið við beiðni þinni mun félagið leitast við að útskýra hvers vegna beiðninni hefur verið hafnað, þó með tilliti til takmarkana á grundvelli lagaskyldu.

 

14. Fyrirspurnir og kvörtun til Persónuverndar

 

Ef þú vilt nýta þér þau réttindi sem lýst er í 13. gr. í stefnu þessari, eða ef þú hefur einhverjar spurningar varðandi persónuverndarstefnu þessa eða það hvernig félagið vinnur með persónuupplýsingar þínar, vinsamlegast hafðu samband upplýsingatæknistjóra.

 

Ef að þú ert ósátt/ur við vinnslu félagsins á persónuupplýsingum getur þú sent erindi til Persónuverndar (www.personuvernd.is).

 

15. Samskiptaupplýsingar

 

Við höfum tilnefnt upplýsingatæknistjóra til að hafa umsjón með eftirfylgni þessarar persónuverndarstefnu. Hér fyrir neðan má finna samskiptaupplýsingar hans:

 

[personuvernd@olgerdin.is]

 

Samskiptaupplýsingar um félagið:

 

Ölgerðin Egill Skallagríms hf.

Grjóthálsi 7-11

110 Reykjavík

 

16. Endurskoðun

 

Ölgerðin getur frá einum tíma til annars breytt persónuverndarstefnu þessari í samræmi við breytingar á viðeigandi lögum eða reglugerðum eða vegna breytinga á því hvernig félagið vinnur með persónuupplýsingar.

 

Allar breytingar sem kunna að verða gerðar á stefnunni taka gildi eftir að uppfærð útgáfa hefur verið birt á heimasíðu félagsins.  

 

Þessi persónuverndarstefna var sett þann 15.05.2018.

Persónuverndarstefna - umsækjendur um störf

Ölgerðin Egill Skallagrímsson hf. hefur einsett sér að tryggja áreiðanleika, trúnað og öryggi persónuupplýsinga umsækjenda um störf hjá félaginu. Persónuverndarstefnu þessari er ætlað að upplýsa umsækjendur um hvaða persónuupplýsingar félagið safnar og með hvaða hætti félagið nýtir slíkar persónuupplýsingar.

 

Persónuverndarstefna þessi nær til persónuupplýsinga er varða alla þá sem sækja um störf hjá Ölgerðinni. Í stefnunni er jafnframt vísað til umsækjenda sem „þín“ og félagsins sem „okkar“.

 

1. Tilgangur og lagaskylda

 

Ölgerðin leitast við að uppfylla í hvívetna persónuverndarlöggjöf og er stefna þessi byggð á lögum nr. 90/2018 um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga („persónuverndarlög“).

 

2. Hvað eru persónuupplýsingar?

 

Persónuupplýsingar í skilningi stefnu þessarar eru hvers kyns upplýsingar um persónugreindan eða persónugreinanlegan einstakling, þ.e. upplýsingar sem hægt er að rekja beint eða óbeint til ákveðins einstaklings. Gögn sem eru ópersónugreinanleg teljast ekki persónuupplýsingar.

 

3. Persónuupplýsingar sem Ölgerðin safnar og vinnur

 

Við söfnum og varðveitum ýmsar persónuupplýsingar um umsækjendur og fer vinnsla og söfnun að hluta til eftir eðli þess starfs sem sótt er um.

 

Eftirfarandi eru dæmi um upplýsingar sem Ölgerðin safnar um umsækjendur:

 

 • samskiptaupplýsingar, svo sem nafn, kennitala, heimilisfang, símanúmer og tölvupóstfang;
 • starfsumsóknir;
 • ferilskrár og upplýsingar um menntun, þjálfun og starfsreynslu;
 • upplýsingar frá meðmælendum og ráðningarskrifstofum eftir atvikum; og
 • upplýsingar úr starfsviðtölum.

 

Auk framangreindra upplýsinga kann Ölgerðin einnig að safna og vinna aðrar upplýsingar sem þú lætur félaginu í té í umsóknarferlinu.

 

Að meginstefnu til aflar Ölgerðin persónuupplýsinga beint frá þér. Í þeim tilvikum þar sem  persónuupplýsinga er aflað frá þriðja aðila mun félagið leitast við að upplýsa þig um slíkt.

 

Ef til þess kemur að þér verði boðið starf hjá félaginu kann félagið að óska eftir afriti af eða upplýsingum úr sakavottorði, afriti af ökuskírteini, lyftaraprófi og prófskírteini þínu í tengslum við nánar tiltekin störf, áður en gengið er frá ráðningarsamningi.

 

4. Hvers vegna söfnum við persónuupplýsingum og á hvaða grundvelli?

 

Við söfnum persónuupplýsingum um umsækjendur fyrst og fremst til að leggja mat á hæfni viðkomandi til að gegna því starfi sem um ræðir.

 

Þær persónuupplýsingar sem við vinnum með um þig eru unnar í tengslum við umsókn þína um starf hjá félaginu, þ.e. á grundvelli beiðni þinnar um að gera samning við félagið.

 

Í afmörkuðum tilvikum kunnum við að afla samþykkis frá þér til að vinna með nánar tilgreindar upplýsingar, í tengslum við varðveislutíma þeirra upplýsinga sem þú afhendir okkur eða varðandi afhendingu á umsókn þinni til dótturfélaga Ölgerðarinnar. Í slíkum tilvikum er þér ávallt heimilt að afturkalla samþykki þitt.

 

Það skal tekið fram að veitir þú Ölgerðinni ekki umbeðnar upplýsingar í ráðningarferli getur það leitt til þess að félagið getur ekki ráðið þig til starfa.

 

5. Aðgangur að persónuupplýsingum og miðlun til þriðju aðila

 

Aðgangur að upplýsingum um umsækjendur takmarkast við mannauðsdeild Ölgerðarinnar og stjórnendur og yfirmenn þess starfs sem sótt er um.

 

Ölgerðin kann að miðla persónuupplýsingum um umsækjendur til umsagnaraðila eða ráðningarskrifstofa í tengslum við ráðningarferlið. Þá skal tekið fram að Ölgerðin nýtir sér vinnsluaðila í tengslum við upplýsingatækniþjónustu þar sem persónuupplýsingar þínar kunna að vera hýstar eða gerðar aðgengilegar vegna slíkrar þjónustu.

 

Ölgerðin mun ekki miðla persónuupplýsingum utan Evrópska efnahagssvæðisins nema slíkt sé heimilt á grundvelli viðeigandi persónuverndarlöggjafar.

 

6. Hvernig er öryggi persónuupplýsinga tryggt?

 

Ölgerðin leitast við að grípa til viðeigandi tæknilegra og skipulegra ráðstafana til að vernda persónuupplýsingar þínar. Þessum ráðstöfunum er ætlað að vernda persónuupplýsingar gegn því að þær glatist eða breytist fyrir slysni og gegn óleyfilegum aðgangi, afritun, notkun eða miðlun þeirra.

 

Umsóknir og önnur gögn tengd ráðningarferlinu sem geymd eru á rafrænu formi eru vistaðar í tölvukerfi Ölgerðarinnar sem er aðgangsstýrt og gögn á pappírsformi eru vistuð í læstum skápum.

 

7. Varðveisla á persónuupplýsingum

 

Er sex mánuðir eru liðnir frá því að umsóknarfresti lauk fyrir það starf sem sótt var um, eða þeim tíma er þú sendir inn almenna umsókn, mun Ölgerðin eyða persónuupplýsingum þínum verði ekki af ráðningu. Ölgerðin kann hins vegar að óska eftir samþykki þínu fyrir lengri varðveislutíma.

 

Verði af ráðningu mun Ölgerðin flytja persónuupplýsingar þínar í rafræna starfsmannamöppu  hjá félaginu og um þá vinnslu er kveðið í sérstakri stefnu félagsins.

 

8. Breytingar og leiðréttingar á persónuupplýsingum

 

Það er mikilvægt að þær persónuupplýsingar sem Ölgerðin vinnur með séu bæði réttar og viðeigandi. Á meðan á umsóknarferlinu stendur er því mikilvægt að þú tilkynnir Ölgerðinni um allar breytingar sem kunna að verða á þeim persónuupplýsingum sem þú hefur látið okkur í té.

 

Vinsamlega beinið öllum uppfærslum til mannauðsdeildar félagsins.

 

9. Réttindi þín hvað varðar þær persónuupplýsingar sem félagið vinnur

 

Þú átt rétt á að fá aðgang og í ákveðnum tilvikum afrit af þeim persónuupplýsingum sem Ölgerðin vinnur um þig sem og upplýsingar um vinnsluna.

 

Við ákveðnar aðstæður kannt þú jafnframt að hafa heimild til að óska eftir því að persónuupplýsingum um þig verði eytt eða að vinnsla þeirra verði takmörkuð. Þá átt þú rétt á að fá persónuupplýsingar þínar leiðréttar, séu þær rangar.

 

Auk þess kann að vera að þú eigir rétt á afriti af þeim upplýsingum sem þú hefur afhent Ölgerðinni á tölvutæku formi, eða að við sendum þær beint til þriðja aðila.

 

Ofangreind réttindi þín eru þó ekki fortakslaus. Þannig kunna lög eða reglugerðir að heimila eða skylda félagið til að hafna beiðni þinni um að nýta þér umrædd réttindi.

 

10. Fyrirspurnir umsækjenda og kvörtun til Persónuverndar

 

Ef þú vilt nýta þér þau réttindi sem lýst er í 9. gr. í stefnu þessari, eða ef þú hefur einhverjar spurningar varðandi persónuverndarstefnu þessa eða það hvernig félagið vinnur með persónuupplýsingar þínar, vinsamlegast hafðu samband við upplýsingatæknistjóra.

 

Ef að þú ert ósátt/ur við vinnslu félagsins á persónuupplýsingum getur þú sent erindi til Persónuverndar (www.personuvernd.is).

 

11. Samskiptaupplýsingar

 

Við höfum tilnefnt upplýsingatæknistjóra til að hafa umsjón með eftirfylgni þessarar persónuverndarstefnu. Hér fyrir neðan má finna samskiptaupplýsingar hans:

 

[personuvernd@olgerdin.is]

 

Samskiptaupplýsingar félagsins:

 

Ölgerðin Egill Skallagríms hf.

Grjóthálsi 7-11

110 Reykjavík

 

12. Endurskoðun

 

Ölgerðin getur frá einum tíma til annars breytt persónuverndarstefnu þessari í samræmi við breytingar á viðeigandi lögum eða reglugerðum eða vegna breytinga á því hvernig félagið vinnur með persónuupplýsingar. Uppfærð útgáfa af stefnunni verður birt á umsóknarvef Ölgerðarinnar eða kynnt á annan sannanlegan hátt.

 

Allar breytingar sem kunna að verða gerðar á stefnunni taka gildi eftir að uppfærð útgáfa hefur verið birt á umsóknarvef Ölgerðarinnar.

Vafrakökustefna

Vefsíða Ölgerðarinnar notar vafrakökur (e. cookies) til að tryggja sem bestu upplifun af síðunni fyrir notendur. 

 

Stefnu þessari er ætlað að upplýsa notendur um það hvað vafrakaka er, hvernig félagið notar vafrakökur og hvernig þú getur stjórnað notkun á vafrakökum. 

 

1. Hvað er vafrakaka?

 

Vafrakökur eru  litlar textaskrár sem vefsvæðið getur sett inn á tölvuna þína eða önnur snjalltæki þegar vefsíða Ölgerðarinnar er heimsótt. Vafrakökur gera vefsvæðum kleift að þekkja tölvur notenda og því er vafrakaka eins konar stafrænt merki sem man hvar þú hefur verið á netinu. 

 

Gerður er greinarmunur á setukökum og viðvarandi vafrakökum. Setukökur gera vefsvæðinu kleift að tengjast aðgerðum notanda á meðan hann er á vefsvæðinu. Setukökur eyðast almennt þegar notandi fer af vefsvæðinu og eru því ekki vistaðar til lengri tíma. Viðvarandi vafrakökur vistast á tölvu notanda og muna þannig val eða aðgerðir notenda á vefsvæðinu. Ölgerðin notast bæði við setukökur og viðvarandi vafrakökur.

 

Þá er vafrakökur ýmist fyrstu aðila kökur eða þriðju aðila kökur. Það ræðst af léni vefsvæðisins sem gerir vafrakökuna hvort hún telst fyrsta- eða þriðja aðila vafrakaka. Fyrstu aðila vafrakökur eru í grundvallaratriðum vafrakökur sem verða til á því vefsvæði sem notandi heimsækir. Þriðju aðila vafrakökur eru þær vafrakökur sem verða til á öðru léni en því sem notandi heimsækir. 

 

Frekari upplýsingar um vafrakökur má finna á eftirfarandi vefsíðu um vafrakökur: www.allaboutcookies.org.  

 

2. Vafrakökur sem Ölgerðin notar á vefsíðu sinni

 

Ölgerðin notast við eftirfarandi vafrakökur á vefsíðu sinni, www.olgerdin.is, í eftirfarandi tilgangi:

 

Tölfræðikökur (e. statistics): Tölfræðikökur eru notaðar til að greina umferð og notkun í gegnum síðuna. [11.6.18] 

 

Markaðskökur (e. marketing): Engar kökur eru notaðar til að bjóða upp á sérsniðnar auglýsingar. Ölgerðin safnar engum upplýsingum í markaðslegum tilgangi. [11.6.18]   

 

Í netverslun Ölgerðarinnar er auk þess notast við eftirfarandi vafrakökur:

 

Nauðsynlegar kökur (e. necsessary): Eru ómissandi til að vefsíðan virki eins og ætlast er til.  [11.6.18]

 

Valkostakökur (e. preference): [11.6.18]

 

Félagið notast m.a. við kökur frá Google Analytics og í gegnum þær kökur hefur Google aðgang að þeim upplýsingum sem kökurnar safna, þ.á m. IP tölum notenda. Google kemur þannig fram sem vinnsluaðili fyrir hönd Ölgerðarinnar í skilningi persónuverndarlaga. 

 

Á vefsvæði Ölgerðarinnar eru einnig þriðja aðila kökur.

 

3. Grundvöllur vinnslu – hvernig hægt er að slökkva á kökum 

 

Vinnsla þeirra persónuupplýsinga sem safnast með nauðsynlegum kökum er byggð á lögmætum hagsmunum Ölgerðarinnar, endar virkja þær kökur eiginleika sem verða að vera til staðar til að hægt sé að nota vefsvæðið eins og til er ætlast.

 

Vinnsla þeirra persónuupplýsinga sem safnast með notkun á öðrum vafrakökum er hins vegar byggð á samþykki þínu. Þegar þú heimsækir vefsvæðið í fyrsta skipti birtist borði þar sem þú ert beðin/n um að samþykkja þær vafrakökur sem félagið notast við.

 

Þú getur hvenær sem er afturkallað þetta samþykki þitt með því að loka á kökur á vefsíðunni eða eyða þeim úr vafra þínum. Það kann hins vegar að hamla virkni síðunnar að einhverju leyti.

 

Það er mismunandi milli netvafra hvernig breyta á vefkökum, en nánari upplýsingar má nálgast á eftirfarandi tenglum:

 

 

Notir þú aðra vafra ættir þú að geta fundið upplýsingar um stillingar á vafrakökum á vefsíðu vafrans. 

 

Þá er hægt að slökkva á notkun á vafrakökum Google Analytics með því að ýta á þennan tengil: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 

 

4. Varðveislutími vefkaka

 

Flestar af vafrakökum þeim sem Ölgerðin notar eru setukökur en þær eyðast þegar notandi fer af vefsvæðinu.

 

5. Nánari upplýsingar um persónuvernd – uppfærslur 

 

Félagið getur frá einum tíma til annars breytt stefnu þessari í samræmi við breytingar á viðeigandi lögum eða vegna breytinga á því hvernig félagið notast við vefkökur. 

 

Nánari upplýsingar um meðferð á persónuupplýsingum má finna í persónuverndarstefnu félagsins, sem aðgengileg er hér. 

Siðareglur Ölgerðarinnar

Siðareglurnar eru hornsteinn í starfsemi Ölgerðinnar, þær byggja á gildum fyrirtækisins og gilda fyrir alla starfsmenn, umboðsmenn og aðra sem koma fram fyrir hönd Ölgerðarinnar.

Yfirstjórn og stjórnendum ber að sýna gott fordæmi og fylgja þessum reglum í hvívetna ásamt því að kynna þær vel fyrir sínu starfsfólki.

Siðareglurnar eru skrifaðar frá sjónarhorni starfsmanna og eru ætlaðar til að leiðbeina okkur við dagleg störf. Þær eru ekki tæmandi listi heldur frekar greinargóður rammi sem við getum nýtt okkur ásamt okkar bestu dómgreind þegar álitamál koma upp.

 

Jákvæðni

Við erum eitt lið með sterka liðsheild sem leggur sig fram um að búa til góðan og uppbyggjandi starfsanda. Við sýnum hvort öðru virðingu, sanngirni og tökum tillit til allra sjónarmiða.

Við gætum jafnræðis í störfum okkar og mismunum fólki aldrei vegna kyns, kyngervis, kynhneigðar, kynvitundar, kynferðis, kynþáttar, stjórnmálaskoðana, trúar eða annarra  ómálefnalegra þátta.

Við tökum ekki með nokkrum hætti þátt í einelti, kynbundinni- og kynferðislegri áreitni eða öðru ofbeldi og upplýsum um slíka hegðun ef við verðum vör við slíkt.

Við tökum öllum ábendingum frá viðskiptavinum af jákvæðni og notum þær til að bæta þjónustuna

 

Áreiðanleiki

Við fylgjum í hvívetna öllum lögum og reglum sem okkur snerta . Við erum heiðarlegt keppnisfólk sem keppir af krafti og styður frjálsa samkeppni.

Við gerum okkur grein fyrir því að orðspor Ölgerðarinnar er mikilvægasta eign fyrirtækisins og við leggjum okkur fram við að vernda og bæta það.

Við gætum þess að upplýsingar sem við veitum séu eins réttar og nákvæmar og kostur er. Við fullyrðum ekki meira en vitneskja okkar gefur tilefni til hverju sinni, heldur viðurkennum hvenær þekking okkar er takmörkuð, öflum okkur upplýsinga, eða vísum fyrirspurnum til viðeigandi aðila. Viðskiptavinir og samstarfsaðilar geta treyst okkur.

 

Hagkvæmni

Við látum ekki persónulega hagsmuni hafa áhrif á störf okkar fyrir Ölgerðina.

Við tilkynnum allar boðsferðir eða gjafir sem okkur eru boðnar til yfirmanns og fáum samþykki ef vilji er fyrir að þiggja. Við tilkynnum til yfirmanns öll eigna-eða venslatengsl við viðskiptavini eða birgja. Við tökum ekki ákvarðanir í starfi sem tengjast á einhvern hátt ættingjum eða maka.

Við þiggjum hvorki né bjóðum gjafir, greiða eða aðra umbun sem er til þess fallin að hafa áhrif á sjálfstæði eða hlutleysi viðkomandi.

 

Framsækni

Við sýnum frumkvæði og þorum að taka áhættu þegar það á við. Við lærum af mistökum og ætlum alltaf að vera feti framar í þjónustu, nýjungum og vöruúrvali.

Við leggjum okkur fram um að styðja og efla menningu sem byggir á jafnrétti, fjölbreytileika og gagnkvæmri virðingu.

Við höfum sjálfbærni að leiðarljósi, forðumst sóun og leitumst við að starfa af ábyrgð gagnvart umhverfinu og samfélaginu.

Stefna og áætlun gegn einelti, kynbundinni og kynferðislegri áreitni

1. Inngangur

Tilgangur þessarar áætlunar er að fyrirbyggja einelti, kynbundna áreitni og kynferðislega áreitni hjá Ölgerðinni. Í áætluninni má finna stefnuyfirlýsingu ásamt skilgreiningu á einelti, kynbundinni og kynferðislegri áreitni. Eins verður farið yfir afleiðingar eineltis og áreitni, úrræði fyrir starfsmenn sem og lýsingu á fyrirbyggjandi aðgerðum. Þá má einnig finna viðbragðsáætlun.

 

2. Stefna

Stefna þessi gildir fyrir allt starfsfólk Ölgerðarinnar og aðra sem málið varðar sbr. reglugerð um aðgerðir gegn einelti, kynferðislegri áreitni, kynbundinni áreitni og ofbeldi á vinnustöðum 1009/2015, 3. gr. lið g. Jafnframt gildir hún um öll vinnutengd störf, s.s. á ráðstefnum, námskeiðum, ferðalögum og öðrum félagslegum samkomum sem tengjast vinnustaðnum.

Starfsmaður sem með orðum, látbragði eða atferli ógnar, truflar eða ögrar öðrum á vinnustað, leggur starfsmann í einelti eða sýnir honum kynferðislega áreitni, telst brjóta grundvallarreglur samskipta á vinnustað. Slík hegðun getur leitt til áminningar og/eða starfsmissis.

Allt starfsfólk á rétt á því að komið sé fram við það af virðingu og að það hafi tækifæri til að vinna störf sín án þess að eiga á hættu einelti og kynferðislega áreitni. Lögð er áhersla á að starfsfólk sé ánægt með vinnustað sinn, þá bæði starfsumhverfi og starfsanda. Þá er einnig lögð áhersla á að samhugur, samstarf og gagnkvæm virðing ríki milli starfsfólks. Vinnustaður þar sem kynferðisleg áreitni, kynbundin áreitni og/eða einelti viðgengst býður ekki upp á góðan vinnuanda og vinnuskilyrði. Það er því öllum í hag að reynt sé af fyllstu alvöru að skapa góðar starfsaðstæður og koma í veg fyrir hvers konar áreitni.

Komi upp tilvik sem varða áreitni eða einelti er starfsfólk sem fyrir því verður eða vitni að hvatt til að leita eftir aðstoð. Leita skal til trúnaðarmanns, stjórnanda eða mannauðsdeildar.

Þolandi skal engan skaða bera af ráðstöfunum sem gripið er til í því skyni.

 

3. Skilgreiningar

Í hverju felst einelti, kynbundin áreitni, kynferðisleg áreitni og önnur áreitni?

Samkvæmt reglugerð nr. 1009/2015 má finna skilgreiningar á eftirfarandi:

 

3.1. Einelti

Síendurtekin hegðun sem almennt er til þess fallin að valda vanlíðan hjá þeim sem fyrir henni verður, svo sem að gera lítið úr, móðga, særa eða ógna viðkomandi eða að valda honum ótta. Skoðanaágreiningur eða ágreiningur vegna ólíkra hagsmuna fellur ekki hér undir.

 

3.2.Kynbundin áreitni

Hegðun sem tengist kyni þess sem fyrir henni verður, er í óþökk viðkomandi og hefur þann tilgang eða þau áhrif að misbjóða virðingu viðkomandi og skapa aðstæður sem eru ógnandi, fjandsamlegar, niðurlægjandi, auðmýkjandi eða móðgandi fyrir viðkomandi.

 

3.3. Kynferðisleg áreitni

Hvers kyns kynferðisleg hegðun sem er í óþökk þess sem fyrir henni verður og hefur þann tilgang eða þau áhrif að misbjóða virðingu viðkomandi, einkum þegar hegðunin leiðir til ógnandi, fjandsamlegra, niðurlægjandi, auðmýkjandi eða móðgandi aðstæðna. Hegðunin getur verið orðbundin, táknræn og/eða líkamleg.

 

3.4. Ofbeldi

Hvers kyns hegðun sem leiðir til, eða gæti leitt til, líkamlegs eða sálræns skaða eða þjáninga þess sem fyrir henni verður, einnig hótun um slíkt, þvingun eða handahófskennda sviptingu frelsis.

 

3.5. Önnur áreitni

Þolanda er sýndur yfirgangur í samskiptum, vegið að honum með skömmum, niðurlægjandi eða ögrandi ummælum, aðdróttunum, skætingi, fyrirlitningu og þess háttar. Hótanir flokkast undir áreitni hvort sem alvara er gerð úr þeim eða ekki. Hér undir flokkast einnig ofsóknir þar sem starfsmaður verður fyrir ítrekuðu aðkasti og óþægindum sem getur falist í því að fylgst er með honum, hringt í hann, hann fær sendingar eða skilaboð og fjölskylda hans er ónáðuð.

 

3.6. Upplifun starfsfólks

Starfsfólk getur upplifað áreitni, truflandi hegðun og yfirgang í ýmsum myndum bæði af hálfu samstarfsfólks og viðskiptavina. Matið á áreitni ræðst af ýmsum þáttum svo sem upplifun starfs á atvikinu, hversu gróft það er og hvort um endurtekið atferli er að ræða. Einnig þarf að taka tillit til aðdraganda áreitninnar og kringumstæðna.

 

3.7. Aðgreining eineltis og áreitni frá ágreiningi og hagsmunaárekstrum

Á vinnustöðum geta komið upp djúpstæð ágreiningsmál og hagsmunaárekstrar sem valdið geta töluverðum óþægindum þótt ekki sé um einelti eða áreitni að ræða. Mikilvægt er að leitað sé lausna án tafar hvort sem um er að ræða ágreining og hagsmunaárekstra eða einelti og áreitni.

 

4. Afleiðingar

Afleiðingar eineltis og áreitni geta verið margvíslegar og alvarlegar bæði fyrir þann sem það beinist gegn og vinnustaðinn í heild sinni. Þolandi getur til dæmis upplifað kvíða, depurð, öryggisleysi, minnimáttarkennd og örvæntingu. Einelti og áreitni geta komið niður á frammistöðu starfsmanns og komið í veg fyrir að hann njóti sín í starfi. Afköst kunna að minnka og fjarvistir vegna veikinda geta aukist. Einnig kann starfsmaður að einangrast frá samstarfsfólki sínu bæði faglega og félagslega.

Því miður er algengt að fólk sem verður fyrir einelti aðhafist ekkert í málinu. Að öllum líkindum leiðir það til þess að eineltið þrífst og jafnvel versnar eftir því sem tímanum líður. Í verstu tilfellum kann starfsmaðurinn að hrekjast úr starfi. Þar sem einelti og áreitni viðgengst er líklegt að starfsfólk upplifi öryggisleysi og vanlíðan vegna lélegs starfsanda og skorts á trausti og virðingu.

 

5. Hvað getur starfsmaður gert?

Skv. reglugerð 1009/2015: „Starfsmaður sem telur sig hafa orðið fyrir einelti, kynferðislegri áreitni, kynbundinni áreitni eða ofbeldi á vinnustað eða hafa rökstuddan grun eða vitneskju um slíka hegðun á vinnustað skal upplýsa atvinnurekanda eða vinnuverndarfulltrúa vinnustaðarins um það enda sé ekki gert ráð fyrir að viðkomandi starfsmaður upplýsi annan aðila um það samkvæmt skriflegri áætlun um öryggi og heilbrigði á vinnustað, sbr. II. kafla. Skal starfsmaðurinn jafnframt vera reiðubúinn að skýra mál sitt nánar.“

Starfsmaður sem verður fyrir einelti, kynferðislegri áreitni eða annars konar áreitni skal snúa sér hið fyrsta til trúnaðarmanns, stjórnanda eða mannauðsdeildar og tilkynna um atvikið. Hið sama gildir um þá sem hafa vitneskju um slíkt athæfi. Jafnan er erfiðara að leysa málin eftir því sem lengri tími líður frá því að áreitni hófst.

 

5.1. Ráð til þeirra sem verða fyrir áreitni/einelti

Hvað getur þú gert ef þú verður fyrir einelti, kynbundinni áreitni eða kynferðislegri áreitni? Verið getur að viðkomandi gerandi sé ómeðvitaður um að þú kunnir ekki að meta þá hegðun sem hann/hún/hán viðhefur gagnvart þér. Þess vegna skaltu gera viðkomandi grein fyrir því að þér líki ekki framkoman og munir ekki þola hana. Ef þú treystir þér ekki til að tala ein/einn við viðkomandi getur þú haft einhvern með þér eða sent bréf eða tölvupóst en mundu þá að geyma afrit. Gættu þess að kenna ekki sjálfri/sjálfum þér um ástandið. Ef viðkomandi lætur sér ekki segjast skaltu leita aðstoðar þeirra sem þú treystir. Starfsmenn mannauðsdeilda aðstoða í málum sem varða einelti, kynbundna áreitni og/eða kynferðislega áreitni. Lögð er áhersla á að trúnaður ríki í öllum samskiptum. Þú getur líka:

Gert trúnaðarmanni, stjórnanda, mannauðsdeild, eða öðrum sem þú treystir viðvart.
Skráð hjá þér nákvæma lýsingu á því sem gerist hverju sinni.
Fylgst með hvort einhverjar breytingar verða á verkefnum þínum (ef gerandi er t.d. stjórnandi eða annar/önnur sem hefur áhrif á verkefni þín).
Kannað hvort samstarfsfólk þitt hefur orðið fyrir samskonar áreitni og ef svo er fengið stuðning viðkomandi.
Leitað til stéttarfélags þíns.

Gættu þess að reyna ekki að standa ein/-nn í stríði við samstarfsmann eða stjórnanda. Ekki draga of lengi að gera eitthvað í málinu - það lagast ekki af sjálfu sér! Ef um er að ræða gróft brot, s.s. nauðgunartilraun, kúgun eða aðrar hótanir skaltu strax hafa samband við lögreglu, stjórnanda, starfsfólk og eða mannauðsdeildar

 

6. Viðbragðsáætlun

Við vinnum eftir reglugerð 1009/2015, um aðgerðir gegn einelti, kynferðislegri áreitni, kynbundinni áreitni og ofbeldi á vinnustöðum og jafnréttislögum nr. 10/2008.

Þegar stjórnandi, trúnaðarmaður ,eða starfsfólk mannauðsdeilda  fá vitneskju um einelti ber að bregðast við samkvæmt eftirfarandi viðbragðsáætlun.

Strax er metin þörf þolanda fyrir bráðan stuðning og hann veittur. Lögð verður áhersla á að leysa málið hið fyrsta og koma í veg fyrir frekara einelti og/eða áreiti. Auk stjórnenda fyrirtækisins eru eftirfarandi trúnaðaraðilar tilbúnir að ræða við starfsmenn um meint einelti og eða áreiti á vinnustaðnum.

 

1. Trúnaðarmenn

2. Starfsfólk mannauðsdeildar

Sá aðili, sem samband er haft við, ákvarðar síðan í samráði við þolandann hvert framhaldið verður.

Hægt er að velja á milli óformlegrar eða formlegrar málsmeðferðar.

 

6.1. Óformleg málsmeðferð

Slík málsmeðferð felur í sér að leitað er upplýsinga hjá þolanda og honum veittur stuðningur með trúnaðarsamtali eða ráðgjöf. Aðrir innan vinnustaðarins eru ekki upplýstir um málið.

 

6.2. Formleg málsmeðferð

Gerð er hlutlaus athugun á málsatvikum sem starfsfólk mannauðsdeildar hafa umsjón með.

 

 Þau meta hvort athugun þeirra leiðir til fullnægjandi niðurstöðu eða hvort leitað skuli til utanaðkomandi aðila til að framkvæma mat. Athugun á málsatvikum getur falið í sér að rætt er við þolanda, geranda og aðra sem veitt geta upplýsingar um málið. Mikilvægt er að leita upplýsinga um tímasetningar og fá fram gögn ef einhver eru s.s. tölvupósta, sms-skilaboð eða annað. Meðan á þessari athugun stendur verður tryggt að þolandi og meintur gerandi þurfi ekki að hafa samskipti er varðar starfsemi vinnustaðarins. Allar upplýsingar sem fást um málið verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál og verða skrifleg gögn varðveitt á öruggum stað á ábyrgð mannauðsdeildar.

 

Fundin verður lausn sem m.a. getur falist í breytingum á vinnustaðnum, vinnubrögðum eða vinnuskipulagi. Ef í ljós kemur að um atvik hafi verið að ræða sem fellur undir skilgreiningar á einelti, kynferðislega áreitni, kynbundna áreitni eða ofbeldi mun það vera metið með tilliti til alvarleika máls hvort gerandi fái leiðsögn og færi á að bæta ráð sitt, hvort hann fái áminningu, verður færður til í starfi eða verði vikið úr starfi. Málinu verður fylgt eftir og rætt við aðila þess að ákveðnum tíma liðnum. Fylgst verður með samskiptum aðila málsins. Láti gerandi ekki segjast og viðheldur þeirri háttsemi sem leiddi til málsmeðferðar, verður þeim starfsmanni umsvifalaust vikið úr starfi.

 

Taka ber allar tilkynningar um einelti, kynbundna áreitni og kynferðislega áreitni alvarlega og bregðast skjótt við, hlusta á sjónarmið allra aðila og gæta trúnaðar og tillitssemi, deila upplýsingum með öðru starfsfólki ef þess gerist þörf en álykta aðeins um tilvikið eða grípa til ráðstafana að vel athuguðu máli. Fylgja ber leiðbeiningum og áætlunum sem liggja fyrir og leita til sérfræðinga utan Ölgerðarinnar ef þörf krefur.

 

6.3. Rangar ásakanir

Komi upp tilvik þar sem starfsmaður er ranglega sakaður um kynferðislega áreitni, kynbundna áreitni eða einelti kann þeim starfsmanni sem ásökunina setti fram að verða veitt áminning eða ásökun leitt til uppsagnar.

 

6.4. Nánari ráð til stjórnenda

Skyldur stjórnenda eru að skapa vinnuskilyrði sem bjóða ekki heim kynferðislega áreitni, kynbundna áreitni og/eða einelti. Stjórnendum ber einnig skylda til að taka rétt á málum þegar þau koma upp og leita ávallt aðstoðar hjá mannauðsdeild. Allar kvartanir vegna kynferðislegrar áreitni, kynbundnar áreitni og eineltis skulu rannsakaðar og starfsfólk stutt eftir bestu getu. Málsmeðferð skal flýtt eins og unnt er. Taka skal strax og ákveðið á málinu, ræða við aðila málsins, kynna sér báðar hliðar, kynna gerandanum afleiðingar af gerðum hans, láta hann taka ábyrgð og hvetja gerandann til að leita sér aðstoðar við vanda sínum. Þurfi að gera ráðstafanir s.s. að færa til starfsmenn sem í hlut eiga þá skal færa gerandann en ekki þolandann.

 

7. Áhættumat

Við gerð áhættumats, sbr. 65. gr. a laga um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum, með síðari breytingum, sbr. einnig 27. gr. reglugerðar nr. 920/2006, um skipulag og framkvæmd vinnuverndarstarfs á vinnustöðum, skal atvinnurekandi meðal annars greina áhættuþætti eineltis, kynferðislegrar áreitni, kynbundinnar áreitni og ofbeldis á vinnustaðnum. Í því sambandi er meðal annars átt við áhættuþætti er varða hegðun á viðkomandi vinnustað hvort sem atvinnurekandi, stjórnendur og/eða aðrir starfsmenn geta átt hlut að máli. Jafnframt er átt við áhættuþætti er varða samskipti starfsmanna viðkomandi vinnustaðar við einstaklinga sem teljast ekki til starfsmanna vinnustaðarins en samskiptin eiga sér stað í tengslum við þá starfsemi sem fram fer á vinnustaðnum.

Áhættumat skv. 1. mgr. skal byggjast á öllum tiltækum upplýsingum þar sem meðal annars skal tekið tillit til andlegra og félagslegra þátta í tengslum við vinnuaðstæður á vinnustaðnum svo sem:

a) Fjölda starfsfólks

b) Aldurs starfsfólks

c) Kynjahlutfalls meðal starfsfólks

d) Ólíks menningarlegs bakgrunns starfsfólks

e) Hugsanlegra örðugleika meðal starfsfólks  í tengslum við talað og/eða ritað mál

f) Skipulags vinnutíma

g) Vinnuálags

h) Eðlis starfs/starfa á vinnustaðnum

j)Hvar/hvernig vinnan fer fram

 

8. Fyrirbyggjandi aðgerðir og samábyrgð

Í lögum um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum eru ákvæði sem tryggja eiga gott og öruggt vinnuumhverfi og skyldur stjórnenda í þeim efnum. Mikilvægt er að samskipti einkennist af gagnkvæmri virðingu, tillitssemi og góðu upplýsingaflæði. Jafnframt þurfa starfslýsingar að vera skýrar og ábyrgðarsvið vel afmörkuð. Áhættumat og áætlun um öryggi og heilbrigði á vinnustað hafa einnig mikilvægu hlutverki að gegna.

 

Allt starfsfólk  hefur hlutverki að gegna við að fyrirbyggja áreitni og einelti á vinnustað. Framkoma þeirra og viðbrögð hafa einatt mikil áhrif á hegðun samstarfsfólks og viðskiptavina. Fagleg framkoma getur ráðið úrslitum um hvort og hvernig ágreiningur þróast.

 

Það er á ábyrgð alls starfsfólks á vinnustað að móta jákvæðan starfsanda og gott vinnuumhverfi. Ákvæði eru í reglum um að starfsfólki sé skylt að tilkynna áreitni, einelti, kynbundna áreitni, kynferðislega áreitni eða aðra ósæmilega hegðun á vinnustað verði þeir vitni að slíku athæfi. Það getur verið erfitt að greina einelti eða áreitni á vinnustað, ekki síst ef það hefur viðgengist í nokkurn tíma. Þá kann svokölluð „meðvirkni“ samstarfsfólks að valda því að þau hætti að taka eftir ósæmilegri framkomu. Því er mikilvægt að vera vakandi fyrir vísbendingum um einelti og áreitni á vinnustaðnum og líta ekki undan þegar þeirra verður vart heldur taka afstöðu, bregðast við og bjóða fram aðstoð. Þannig styður starfsfólk  hvert annað og gefur skilaboð um samstöðu.

VR Fyrirmyndarfyrirtæki Jafnlaunavottun BSI Vottanir LEED Vottanir

Þessi vefsíða notar vafrakökur til að tryggja sem besta upplifun fyrir notendur. Ef þú heldur áfram notkun þinni á síðunni samþykkir þú vafrakökustefnu okkar. Lesa nánar um vafrakökustefnu Ölgerðarinnar hérna